Photo by Fletcher Pride on Unsplash

Dart & Flutter ile Çapraz Platform Android iOS Mobil Uygulama Geliştirme Dersleri #20

Photo by Micah Williams on Unsplash

Dart & Flutter ile Çapraz Platform Android iOS Mobil Uygulama Geliştirme Dersleri #19

import 'package:flutter/material.dart';

void main() => runApp(MyApp());

class MyApp extends StatelessWidget {
@override
Widget build(BuildContext context) {
return MaterialApp(
initialRoute: "/",
routes: {…

Photo by Vlad Kutepov on Unsplash

Dart & Flutter ile Çapraz Platform Android iOS Mobil Uygulama Geliştirme Dersleri #18

import 'package:flutter/material.dart';void main() => runApp(MyApp());class MyApp extends StatelessWidget {
@override
Widget build(BuildContext context) {
return MaterialApp(…

Photo by Gemma Evans on Unsplash

Dart & Flutter ile Çapraz Platform Android iOS Mobil Uygulama Geliştirme Dersleri #17

import 'package:flutter/material.dart';void main() => runApp(MyApp());class MyApp extends StatelessWidget {
@override
Widget build(BuildContext context) {…

Photo by Clay Banks on Unsplash

Dart & Flutter ile Çapraz Platform Android iOS Mobil Uygulama Geliştirme Dersleri #16

  • Mesaj kutusu/mesaj balonu tasarımını yaptığımız bir sınıf oluşturduk: class MesajBalonu
  • Bu sınıftan nesneler ürettik. (İçerisinde avatar, kullanıcı adı ve mesaj metni yer alıyor)
  • Ürettiğimiz nesneleri koymak için bir liste oluşturduk:
    List<MesajBalonu> mesajListesi = [];
  • ListView.builder kullanarak mesajListesi’ni ekranda gösterdik.

Photo by Luca Bravo on Unsplash

Dart & Flutter ile Çapraz Platform Android iOS Mobil Uygulama Geliştirme Dersleri #15

Photo by Xiaole Tao on Unsplash

Dart & Flutter ile Çapraz Platform Android iOS Mobil Uygulama Geliştirme Dersleri #14

Photo by Giorgio Trovato on Unsplash
List ogeler = [“Bir”, “İki”, “Üç”, “Dört”, “Beş”, “Altı”];
return ListView.builder(
itemCount: ogeler.length, …

Photo by Jess Bailey on Unsplash

Kendi Mürekkep Dalga Efektli Butonumuzu Yapalım

InkWell(
onTap: () {
print("Butona tıklandı");
},
child: Container(
padding: EdgeInsets.all(12.0), …
Photo by J. Kelly Brito on Unsplash

OA Başaran

Dart & Flutter

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store